ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಗು ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಘು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಕರೆಮಾಡಿ : 7337880069