Utsav Rock Garden/

PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÉʲµÀÖvÉUÀ½AzÀ UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ d£À¦æÃAiÀÄ ºÁUÀÆ d£À¥ÀgÀªÁVgÀĪÀ GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï ºÁªÉÃj f¯Éè ²UÁÎAªÀ vÁ®ÆQ£À UÉÆlUÉÆÃrAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀ¯Á£É®. ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀàAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛ, PÀ¯Á£ÉÊ¥ÀÄtåvɬÄAzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV vÀ©âPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¯Á¨sÀÆ«Ä F UÁqÀð£ï.Utsav Rock Garden ªÉʲµÀÖvÉUÀ¼ÀÄ:

 • EzÀÄ PÉêÀ® ªÀÄ£ÀgÀAd£Á vÁtªÀ®è. ±ÉÊPÀëtÂPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæ.
 • ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ²®àUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄzÀ M¼ÁAUÀt ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÁAUÀt ²®àUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ.
 • JAlÄ «±Àé zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄrUÉÃj¹PÉÆAqÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæ.
 • ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼Á¢AiÀiÁV J®è ªÀUÀðzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÀÆÌ aAvÀ£É, gÀAd£É, ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁt.
 • ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ UÁæ«ÄÃt ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ PÀ¯ÁUÁæªÀÄ.
 • £ÀªÀå PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ J®è PÀ¯Á ±ÉÊ°UÀ¼À avÀæ, ²®àUÀ¼À ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ PÀ¯Á vÉÆÃl.
 • ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀoÀåUÀ½UÀÆ «ÄV¯ÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæ.
 • ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£À MAzÉqÉ ¸ÉÃj RĶ ¥ÀqÀĪÀ ¨sÁªÉÊPÀåvÁ ¸ÀܼÀ.
 • ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ ªÀiÁzÀj ¸ËzsÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¨ÉøÁAiÀÄ, J®è PÀ¸ÀħÄzÁjPÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ E°èzÉ.
 • ¸ÁPÀÄ¥ÁætÂ, PÁqÀÄ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ¼À §zÀÄQ£À ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«°èzÉ.
 • PÀ¯ÁvÀäPÀ «±ÁæAw ¸ÀܼÀ, zÉÆÃt «ºÁgÀ, zÉù HlzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ PÀ®à£É E°è ªÀÄ£À vÀÄA© ªÀÄÆr §A¢zÉ.
 • ¥ÀæwªÀµÀð ºÉƸÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖUÉÆAqÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîwÛgÀÄvÀÛªÉ.
 • £ÀªÉÄä®ègÀ §zÀÄQ£À MA¢¯ÉÆèAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰ£À C£ÁªÀgÀtªÉà GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï.
¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì
¦Pï C¥ï DåAqï qÁæ¥ï ¸ÉêÉUÁV E°è QèPï ªÀiÁr
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÉñÀ zÀgÀ
zÉÆqÀتÀjUÉ : gÀÆ 150* / ªÀÄPÀ̽UÉ (3 - 12 ªÀµÀðzÀªÀjUÉ) : gÀÆ 70*
«zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¦£À ¥ÀæªÉñÀ zÀgÀ
(25 QÌAvÀ ºÉaÑzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ )
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀĪÀjUÉ : gÀÆ 50*
¥ËæqsÀ ±Á¯É : gÀÆ 70*
PÁ¯ÉÃf£ÀªÀjUÉ : gÀÆ 100*

GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï – MAzÀÄ ¥ÀQë £ÉÆÃl

¸ÀÄ¢Ý ¸ÁégÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ

GzÀåªÀIJîvÁ eÁUÀÈvÀ ²©gÀ 02-02-2016

02.02.2016


ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
ಕನಕ ಜಯಂತಿ

28

Nov
15

ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಟಕ ಅಕಾಡಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗ ಶಂಕರದ ಬೆಳಕಿನ ಮುದ್ಣಣ್ಣರವರಿಗೆ ಪ್ರೋ|| ಟಿ.ಬಿ.ಸೊಲಬಕ್ಕನವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿು. ಉತ್ಸವರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನ ವ್ಯವಸ್ಠಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಜಹರ್ಷ ಸೊಲಬಕ್ಕನವರು ಉಪಸ್ಠಿತರಿದ್ದರು

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
ಗೋಪಾಲ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

21

Nov
15

ಗೋಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿ ವಿರಚಿತ ಕೃತಿಗಳಾದ 'ರಂಗದ ಒಳ ಹೊರಗೆ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ರಂಗ ಕರ್ಮಿ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿದರು. ಅನನ್ಯ ರಂಗ ಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಮಂಜನ ಬೈಲು ಕುರಿತಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರೊ|| ಸೊಲಬಕ್ಕನವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾರಂಬದ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಧನಂಜಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯವರು ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿದರು.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಫ್ಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು

21

Nov
15

ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 20ರ ವರೆಗೆ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಫ್ಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಭಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೇದಾರಾಣಿ ದಾಸನೂರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಫಲಕ ವಿತರಿಸಿದರು.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ

01

Nov
15

ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಡೂರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ

27

Oct
15

ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ಸವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನ ಕಲಾವಿಧರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ

27

Sept
15

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
«±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

05

Jun
15

«±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ CAUÀªÁV GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï £À°è avÀæ ©r¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. n.©. ¸ÉÆ®§PÀÌ£ÀªÀgÀ CªÀgÀÄ GvÀìªÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ ‘¥Àj¸ÀgÀ ªÀÈvÀÛ’ zÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è avÀæ ©r¹zÀgÀÄ. UÁqÀð£ï£À PÀÆågÉÃlgï ²æêÀÄw ªÉÃzÁgÁt zÁ¸À£ÀÆgÀ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ §¸ÀªÀgÁeï ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ E¤ßvÀgÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï £À°è qÁ. gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ 87£ÉÃAiÀÄ d£Àä ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

24

Apr
15

GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï £À°è qÁ. gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ 87£ÉÃAiÀÄ d£Àä ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. dÆå¤AiÀÄgï gÁeï PÀĪÀiÁgï JAzÉà SÁåw ¥ÀqÉzÀ C±ÉÆÃPÀ §¹Û CªÀgÀÄ CuÁÚªÀæ ¥ÀæwªÉÄUÉ ªÀiÁ¯Á¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï ¥ÁåPÉÃeï næ¥ï C£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ.

01

Apr
15

GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï ¥ÁåPÉÃeï næ¥ï C£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. ¦Pï J£ï qÁæ¥ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀħâ½î¬ÄAzÀ GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ïUÉ zÉʤPÀªÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀªÀÄÈ¢Þ, ¸ÀAvÀȦÛ, vÀÈ¦Û JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁåPÉÃeïUÀ½ªÉÉ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
«±Àé ¨sÁævÀÈvÀézÀ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ §ÈºÀvï ¹Ã°AUï ¥ÉÃAnAUï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

01

Jan
15

«±Àé ¨sÁævÀÈvÀézÀ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ §ÈºÀvï ¹Ã°AUï ¥ÉÃAnAUï PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï£À°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥sÉÊ£ï Dmïìð PÁ¯ÉÃdÄUÀ½AzÀ 35 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
GvÀìªÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ.

01

Jan
14

zÁ¸À£ÀÆgÀ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ï DªÀgÀtzÀ°è GvÀìªÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV

E-¨ÉÆæñÀgï C£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƽî

J®è ªÀAiÀĹì£À d£ÀgÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀ gÀªÀÄtÂÃAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ

qË£ï¯ÉÆÃqï

£ÀªÀÄä£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀ §UÉ

ºÀħâ½î¬ÄAzÀ
ºÁªÉÃj¬ÄAzÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ
UÉÆêÁ¢AzÀ
¥ÀÄuɬÄAzÀ
¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt
¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt

¸ÀĢݥÀvÀæPÉÌ ZÀAzÁzÁgÀgÁV

£ÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ £ÀÆvÀ£À ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À C¥ï qÉÃmïì w½AiÀÄ®Ä ¢£À¤vÀå ¸ÀĢݥÀvÀæPÉÌ ZÀAzÁzÁgÀgÁV