UÀÆUÀ¯ï ªÀiÁå¥ï

E-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁr

* By calling to above numbers for enquiry you accept to receive SMS from us

GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ïUÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ EvÀgÉ ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ:

UÁAiÀÄwæ vÀ¥ÉÆèsÀÆ«Ä – vÀqÀ¸À
£ÀªÀUÀæºÀ wÃxÀð – ªÀgÀÆgÀ
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÉÆÃmÉ - ¨ÁqÀ
n¨ÉÃnAiÀÄ£ï PÁåA¥ï – ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ
£ÀUÀgÉñÀégÀ UÀÄr - §APÁ¥ÀÆgÀ
±ÀjÃ¥sÀVj-²±ÀÄ«£ÀºÁ¼À

GvÀìªÀ gÁPï UÁqÀð£ïUÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæªÁ¹ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ:

§zÁ«Ä – 2 WÀAmÉ 40 ¤«ÄµÀ.
UÉÆêÁ - 4 WÀAmÉ.
²gÀ¹ – 1 WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ.
§£ÀªÁ¹ - 1 WÀAmÉ 40 ¤«ÄµÀ.
zÁAqÉð - 2 WÀAmÉ 16 ¤«ÄµÀ.